Osada Borkovany,

ve starých listinách uváděná jako Borconani, později Borkowan, je známá pod dnešním jménem od roku 1850. Ves se připomíná na začátku 13. století, roku 1209, kdy ji zakladatel zábrdovického kláštera Lev z Klobouk odkázal tomuto klášteru. Roku 1447 kněz Matěj, opat a konvekt zábrdovické kanonie, pohání Milotu z Tvorkova a Hončovic k soudu. V listině se mimo jiné praví: " -- že nám pobral naše vína v Borkovanech a chtěli to listem posílacím ukázati, ku kterémuž se zná, že je kázal pobrati." Roku 1511 zastavil klášter ves Janu Petrovskému na padesát let. Poté připadly Borkovany opět klášteru a náležely mu až do jeho zrušení. Poté měly společné majitele jako Klobouky.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kostel a fara

Borkovany byly přifařeny do Klobouk, což se dovídáme z listiny z roku 1516, podle níž kloboucký farář Jakub žaloval Jana Petrovského z Hrochova pro zadržení desátku ze dvora v Borkovanech na 30kop gr. Filiální kostel byl v Borkovanech již před rokem 1672 a stával na obezděném hřbitově. V roce 1746 dal zábrdovický klášter vystavět nynější kostel který je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie s hlavním oltářem a dvěma bočními, tehdy zasvěcenými sv. Janu Nepomuckému a sv. Anně. Po zrušení zábrdovického kláštera přešel patronát kostela na náboženský fond. Roku 1820 přešel patronát na klobouckou vrchnost - rytíře z Neuwallu. Roku 1821 byl kostel důkladně opraven. R. 1822 byl kostel vymalován, oltáře, obrazy , kazatelna a stolice nákladem patrona opraveny a obnoveny. Roku 1836 byl hlavní oltář nákladem patrona zcela obnoven. Kostel je jednolodní stavba ve stylu vesnického baroka s půlkruhově zakončeným kněžištěm. Z konce 18.stol pochází kazatelna, na jejímž baldachýnu je dřevěná socha sv. Jana Křtitele, dále křtitelnice s malým sousoším Křtu Páně a oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie. Tento obraz byl roku 1906 přemalován akademickým malířem Hübschem z Prahy, který je také autorem Křížové cesty a pravděpodobně i dodnes zachovaných postav čtyř andělů na stropě kostela ve stylu secese muchovského charakteru. Z roku 1930 pocházejí pískovcové sochy sv. Cyrila a Metoděje na průčelí kostela. Roku 1939 byla pořízena malovaná okna v presbytáři. 1. října 1939 nastoupil po Ignátu Hrubém nový farář Václav Kostelenec. Za necelý rok pořídil nový hlavní oltář od firmy bratří Kotrbů z Brna. Obraz Nanebevstoupení P.M. obstoupil mohutný vyřezávaný rám, dole s postavami sv. archandělů Gabriela a Michaela, výše pak s dalšími anděly, vzdávajícími hold vítěznému Beránkovi. Svěcení oltáře bylo v srpnu 1940. O další rok později přibyly z téže dílny nové boční oltáře, Panny Marie a Božského srdce, s vyřezávanými rámy s motivy révy, klasů a květin. Borkovany tak získaly tři oltáře dnes vysoce uznávaných umělců za 54000 válečných korun. V roce 1943 byla pořízena malovaná okna i do lodi kostela. Přestože byl kostel v roce 1945 čtyřikrát zasažen a byla silně poškozena věž, umělecké dílo škodu neutrpělo. Rok po válce byl kostel opraven. II. Vatikánský koncil (1962-65) se vrátil k pojetí bohoslužeb prvních křesťanských staletí, tedy ve srozumitelném jazyce a v prostším pojetí. Tomu odpovídá i nové vybavení interiéru kostela. Dřevěný obětní stůl s abstraktní cínovou plastikou Poslední večeře, ambona a sedes jsou dílem známého malíře a výtvarníka Ludvíka Kolka. Pod kostelem se nachází krypta. Hřbitov byl od prvopočátku u kostela jak prvního, tak nynějšího a to až do roku 1831. Tehdy řádila v kraji cholera a hřbitov byl zřízen mimo ves, kde je doposud. V Klobuckém okrese (1909) uvádí Bukovanský: "na věži jsou 4 zvony: 450 kg, 350 kg, 50 kg a 35 kg těžké." Oproti tomu můžeme číst v publikaci Malebné Kloboucko: "V roce 1917 byly z věže kostela sejmuty k válečným účelům dva zvony o hmotnosti 428 kg a 28 kg." První nesl nápis: "Zvon tento původně litý v roce 1595 a přeléván roku 1870." Ještě téhož roku byly v Brně pořízeny dva ocelové zvony 100 a 50 kg, které byly zaplaceny naturáliemi. Nové zvony ze zvonoviny s hmotností 501 kg, 349 kg a 24 kg byly pořízeny v roce svatováclavského milénia 1929 od firmy Matoušek (Manoušek?) z Brna- Husovic. Žel, i tyto zvony byly odebrány pro válku, tentokrát II. světovou. Dva nové zvony pořídili borkovanští farníci v roce 1969. Sv. Cyril má hmotnost 540 kg a Panna Maria 460 kg. Byly ulity v Martinicích u Velkého Meziříčí. Rekvizicí byl ušetřen zvon z roku 1733. Roku 1753 byl kostel filiálkou kostela v Kloboukách, odkud byly každou třetí neděli konány služby Boží. Kostel spravovali kloboučtí faráři. Dne 6. června 1753 byl ustanoven první kurát v Borkovanech, Benedikt Královecký. Samostatná fara byla zřízena opatem Krištofem Matuškou pod patronátem zábrdovického kláštera právě tohoto roku. Farní budova byla patrová. Roku 1787 byly Borkovany přiděleny k děkanství klobouckému. Roku 1854 shořela fara i s hospodářskými budovami a nákladem patrona byla znovu vystavěna. Za dobu samostatné farnosti se zde vystřídalo 20 farářů. Delší dobu zde působili: Jiří Karna 1762-1776, František Zhořel 1816-1833, Josef Foltys 1833-1863, Petr Trávníček 1864-1877, v letech 1902-1939 byl farářem Ignát Hrubý. Jeho nástupce Václav Kostelenec působil v Borkovaných 40 let. Za posledních 50 let dala borkovanská farnost církvi tři kněze. Od roku 1993 jsou Borkovany spravovány z Klobouk.   
Kostel | Interiér kostela | P.Ignát Hrubý (fotografie pochází z let 1902-1903)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Případné upřesňující, či doplňující informace a materiály uvítám na adrese - r.huk@seznam.cz